VERSCHENEN:

* KRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER COLLABORATIE - 2021

Onderzoek naar de beeldvorming ten aanzien van de NSB als organisatie, van individuele NSB'ers en anderen. Deze uitgave bevat de resultaten van tekstueel onderzoek naar de beeldvorming in recente geschiedschrijving en literatuur. Daaruit blijkt dat opnieuw kennisonrechtvaardigheid aangetroffen wordt zowel ten aanzien van de NSB als organisatie, maar ook ten aanzien van individuele NSB’ers en anderen. Het betreft kennisonrechtvaardigheid die niet in overeenstemming is met het beschikbare feitenmateriaal. Veel aandacht is geschonken aan publicaties van Klijn en TeSlaa over de NSB.

* GIST EN NIEUW opstellen 2021

Opstellen over algemene wijsgerige vraagstukken. Aan de orde komen onderwerpen op het gebied van de kentheorie zoals creatie en hypothesevorming, geloof, inzicht en cultuur, quantum theorie, dataïsme, fascistoïde denkbeelden, omhullende hypothesen.

* KRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER COLLABORATIE - 2019 - samengevoegde en herziene uitgave

Twee publicaties met beschouwingen over collaboratie. Het betreft onderzoek naar de beeldvorming ten aanzien van de NSB, en naar de positie van de NSB als organisatie en de maatschappelijke rol van de ariërverklaring tijdens de bezettingsperiode 1940-1945. De twee publicaties vormen twee delen in een samenhangend geheel.
Het eerste deel ‘Kritische Beschouwingen over Collaboratie'’ bevat de resultaten van tekstueel onderzoek naar de beeldvorming in onder meer geschiedschrijving en literatuur van 1945-2015. Dit deel is een samengevoegde en herziene uitgave van ‘Kritische beschouwingen over collaboratie’ (2011) en ‘De NSB en de NSB’ers’ (2015). Daaruit blijkt dat er in die periode kennisonrechtvaardigheid tot stand is gekomen zowel ten aanzien van de NSB als organisatie, maar ook ten aanzien van de individuele NSB’ers. Het betreft kennisonrechtvaardigheid die niet in overeenstemming is met het beschikbare feitenmateriaal.

* OMDRAAIING VAN HET SCHULDPERSPECTIEF - 2019

Een aantal voor de bezettingsperiode in de Tweede Wereldoorlog belangrijke thema’s worden onderzocht. Aan de orde komt de structuur van de organisatie van de NSB en de verhouding tot organisaties als Landwacht, Nederlandse SS en andere direct aan de bezetter ondergeschikte organisaties. Wat de tegenstelling in het goed/fout- denken betreft wordt de rol van ideo-emotionele systemen uiteengezet. De naoorlogse bestraffingen worden cijfermatig onderzocht. Het gaat in dit deel om zaken als collaboratie, antisemitisme, jodenvervolging en het belang van de ariërverklaring daarbij. Een vergelijking van de collaboratie van de NSB en van de ariërverklaring is het hoofdthema van dit boek.